Pravidla

 1. Provozovatelem internetové služby www.rajce.idnes.cz, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „Rajče“), je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 453 13 351, DIČ: CZ45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „provozovatel“ nebo „poskytovatel“).
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Rajče a služeb Rajče se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Rajče, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Uzávěrka pro produkty je vždy v 16:00 před výrobním dnem, do výroby odejdou všechny zaplacené produkty a produkty na dobírku.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 5. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 6. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 7. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které MAFRA, a.s. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost MAFRA, a.s. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jak MAFRA, a.s.
 8. Registrace není zpoplatněna.
 9. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem Rajče a to kliknutím na tlačítko "Souhlasím s pravidly a chci založit účet".
 10. Poskytovatel umožní uživateli uložení, zpracování a provozování obsahu WWW stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).
 11. Uživatel tímto poskytovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude Rajče využívat pro podnikatelskou činnost.
 12. Uživatel Rajče souhlasí s tím, že na Rajče umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služby Rajče a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím Rajče nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
 13. Na Rajče tedy není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).
 14. Obsah zobrazující nahé osoby, zejména mladší 18ti let, je na Rajče povoleno umisťovat pouze do soukromých alb s heslem; ostatní ustanovení těchto pravidel, zejména zákaz umísťovat na Rajče pornografický obsah nebo obsah neoprávněně zasahující do práva na ochranu osobnosti třetích osob, zůstávají i v takovém případě nedotčena.
 15. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
 16. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na Rajče je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 17. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů Rajče.
 18. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání Rajče.
 19. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 20. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Rajče uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí doručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data doručení.
 21. MAFRA, a.s. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky Rajče závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.
 22. (Zrušeno 4.11.2011) Uživatel poskytuje umístěním fotografií na Rajče souhlas k použití fotografií k propagování služby Rajče, a to různými formami podpory návštěvnosti jeho vlastních alb a v nich umístěných fotografií.