Obchodní podmínky

Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají od do 30.4.2016 podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

I. Všeobecné podmínky

  1. Výrobu fotoproduktů zajišťuje společnost MAFRA a.s. Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 1328, dále jen "MAFRA".
  2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel je seznámen s těmito VOP (Všeobecnými obchodními podmínkami).
  3. Výrobu foto-produktů pro MAFRA provádí společnost POINT CZ, s.r.o., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 48528803, DIČ: CZ48528803, zápis v OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka číslo 10618

II. Objednávka a uzavření smlouvy

Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem smlouvy o dílo. Smlouva o dílo vzniká přijetím objednávky (akceptací objednávky) ze strany MAFRA. Okamžikem přijetí objednávky se rozumí okamžik, kdy vyrozumění o akceptaci objednávky bylo odesláno objednateli. Potvrzení o obdržení objednávky není přijetím objednávky, je pouze vyrozuměním objednatele o tom, že objednávka (návrh na uzavření smlouvy o dílo) byl doručen do dispozice MAFRA.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená objednatelem v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele po jeho převzetí a zaplacení, a to okamžikem, kdy budou splněny obě podmínky.

Vyplněním objednávky v rámci internetové www.rajce.net objednatel poskytuje společnosti MAFRA souhlas ke zpracování osobních údajů o objednateli a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Možnosti úhrady jsou hotově při předání zboží, bankovním převodem, platební kartou.

Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován emailem. Při platbě bankovním převodem, bude zboží doručeno pouze v případě, bude-li platba připsána na účet MAFRA nejpozději den před výrobním dnem.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce "Informace o nákupu".

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" služby www.rajce.net a právním řádem platným v ČR.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

S ohledem na skutečnost, že se jedná o zakázkovou výrobu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy pouze před uzávěrkou objednávek, která je vždy v 16:00 před výrobním dnem. Výrobní dny jsou uvedeny v popisech příslušných produktů.

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy probíhá zasláním emailu na adresu produkty@rajce.net s předmětem “Odstoupení od smlouvy” a v těle emailu musí být uvedeno číslo zakázky.

MAFRA je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany MAFRA, právo na změnu ceny

MAFRA si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

MAFRA si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny objednateli v okamžiku akceptace objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně objednateli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, MAFRA neprodleně o této skutečnosti informuje objednatele, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách MAFRA v den odeslání elektronické objednávky objednatelem.

Odesláním elektronické objednávky objednatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou na stránkách www.rajce.net, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem smlouvy) je objednatel vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah objednatele a MAFRA řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem, resp. Obchodním zákoníkem, je-li objednatelem podnikatelem.