Obchodní podmínky

Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají od do 30.4.2016 podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

I. Všeobecné podmínky

  1. Výrobu fotoproduktů zajišťuje společnost light Q s.r.o. Uralská 687/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika, IČ: 27175979, DIČ: CZ27175979, zapsaná u OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 102077.
  2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel je seznámen s těmito VOP (Všeobecnými obchodními podmínkami).
  3. Výrobu foto-produktů pro light Q provádí společnost COMPUTER MCL Brno spol. s.r.o., Brněnská 113, Modřice, 664 42, IČ: 2557860, DIČ: CZ2557860, zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 35173

II. Objednávka a uzavření smlouvy

Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem smlouvy o dílo. Smlouva o dílo vzniká přijetím objednávky (akceptací objednávky) ze strany light Q. Okamžikem přijetí objednávky se rozumí okamžik, kdy vyrozumění o akceptaci objednávky bylo odesláno objednateli. Potvrzení o obdržení objednávky není přijetím objednávky, je pouze vyrozuměním objednatele o tom, že objednávka (návrh na uzavření smlouvy o dílo) byl doručen do dispozice light Q.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená objednatelem v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele po jeho převzetí a zaplacení, a to okamžikem, kdy budou splněny obě podmínky.

Vyplněním objednávky v rámci internetové www.rajce.net objednatel poskytuje společnosti light Q souhlas ke zpracování osobních údajů o objednateli a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Možnosti úhrady jsou hotově při předání zboží, bankovním převodem, platební kartou.

Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován emailem. Při platbě bankovním převodem, bude zboží doručeno pouze v případě, bude-li platba připsána na účet light Q nejpozději den před výrobním dnem.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce "Informace o nákupu".

IV. Reklamace

¨ Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" služby www.rajce.net a právním řádem platným v ČR.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

S ohledem na skutečnost, že se jedná o zakázkovou výrobu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy pouze před uzávěrkou objednávek, která je vždy v 16:00 před výrobním dnem. Výrobní dny jsou uvedeny v popisech příslušných produktů.

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy probíhá zasláním emailu na adresu fotodarky@rajce.net s předmětem “Odstoupení od smlouvy” a v těle emailu musí být uvedeno číslo zakázky.

light Q je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany light Q, právo na změnu ceny

light Q si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

light Q si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny objednateli v okamžiku akceptace objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně objednateli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, light Q neprodleně o této skutečnosti informuje objednatele, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách light Q v den odeslání elektronické objednávky objednatelem.

Odesláním elektronické objednávky objednatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou na stránkách www.rajce.net, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem smlouvy) je objednatel vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah objednatele a light Q řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem, resp. Obchodním zákoníkem, je-li objednatelem podnikatelem.

Používáme cookies k provozování našich stránek, jejich optimalizaci a zlepšování služeb. Kliknutím na tlačítko "Přijmout" s tímto souhlasíte. Nastavení