Politika ochrany soukromí

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost light Q s.r.o., IČ: 271 75 979, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 160 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102077 (dále jen „Společnost“), zpracovává o zákaznících (fyzických osobách) při poskytování služeb – výroba fotoproduktů dostupných na https://obchod.rajce.idnes.cz.

Tato Politika ochrany soukromí je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů za účelem splnění informační povinnosti Společnosti jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR a §8 zákona o zpracování osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost light Q s.r.o., IČ: 271 75 979, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 160 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102077.

2. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, a jejímž předmětem je výroba fotoproduktů na základě Vaší objednávky, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

3. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Primárním příjemcem osobních údajů je Společnost.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují Společnosti služby v pozici zpracovatele osobních údajů (externí IT společnost, externí účetní, advokáti, přepravní společnosti).

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které primárně získáme od Vás při objednávce produktů a bude se jednat obvykle o: jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, platební údaje, dále pak přihlašovací údaje k Vašemu účtu, pokud se u nás registrujete, tj. uživatelské jméno a heslo.

V rámci poskytování našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Blíže ke cookies v čl. 9.

5. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU/EHP ani žádné mezinárodní organizaci.

6. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nejdéle však 5 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis pro konkrétní dokument odlišnou dobu pro uchování.

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům - Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
  • Právo na opravu Vašich osobních údajů - V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání obchodních sdělení) je možné odhlásit zasílání dalšího sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen.
  • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) - Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musíme Vaše osobní údaje vymazat.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů - Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, jsme povinni omezit zpracování údajů takovým způsobem, že tyto osobní údaje může mít naše Společnost pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu - Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

8. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve Společnosti předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

9. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, TZV. COOKIES?

Internetové stránky https://obchod.rajce.idnes.cz používají soubory cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Tento soubor umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie zjednodušují procházení příslušné internetové stránky.

Soubory cookie nám slouží k celé řadě účelů. Pomocí cookie Vás můžeme odlišit od ostatních návštěvníků internetových stránek a sbírat informace o způsobu používání našich stránek. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantního obsahu, ke sledování počtu návštěvníků na stránkách atp.

Na internetových stránkách jsou užívány tyto cookies:

Název cookie Trvanlivost Typ cookie Účel cookie
PHPSESSID do zavření prohlížeče Session informace o session
rajce.net-exif 1 rok Technická cookie informace o zobrazení podrobností k fotce (EXIF)
rajceNetCode 1 rok Technická cookie identifikátor návštěvníka
remember 1 rok Technická cookie uložený přihlašovací token
rememberToken 1 rok Technická cookie uložený přihlašovací token

Při vstupu na naše internetové stránky můžete zvolit, zda povolíte či zakážete cookies. V případě, že cookies povolíte, soubory cookies budou odeslány do Vašeho prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení. V případě, že ukládání cookies zakážete, je možné, že nebudete moci naplno využívat funkce, které Vám naše internetové stránky nabízejí.

Způsob odstraňování souborů cookies se v jednotlivých prohlížečích liší. Doporučujeme projít instrukce v sekci „Nastavení“ příslušného prohlížeče, případně v sekci „Nápověda“. Nepodaří-li se Vám cookies odstranit, obraťte na uživatelskou podporu Vašeho webového prohlížeče.

10. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje jsou získávány primárně přímo od Vás.

11. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Naše databáze jsou zabezpečeny proti přístupu třetích osob. Elektronické databáze jsou zabezpečeny jedinečným heslem. Dokumenty v listinné podobě obsahující osobní údaje jsou uloženy v uzamčených kancelářích. Ve společnosti jsou vydána vnitřní pravidla stanovující role a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při zpracování osobních údajů, jakož i pravidla pro zabezpečení poskytnutých osobních údajů. Všechny osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány povinností mlčenlivosti a mají povinnost zachovávat důvěrnost všech přístupových údajů.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na bezpečném virtuálním serveru společnosti EPOFIS IT s.r.o., IČ: 037 11 455.

12. MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Společnosti, nebo na níže uvedené emailové adrese.

Kontaktním emailem pro oblast zpracování osobních údajů je dotazy@lightq.cz.

light Q s.r.o.